Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
 
Kira Sözleşmesi örneği indir

 

 

1000

TL.lik

Damga Pulu

                   

 

           KİRA  SÖZLEŞMESİ

 

 

  DAİRESİ:

 

  MAHALLESİ:

 

  SOKAĞI:

 

  NUMARASI:

 

  KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

  KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI

  VE İLAMETGAHI

  KİRALAYANIN ADI, SOYADI

  İKAMETGAHI

 

  BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

 

  BİR AYLI KİRA KARŞILIĞI

 

  KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ

 

  KİRA MÜDDETİ

 

      KİRANIN BAŞLANGICI

 

  KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU

  KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN

  KULLANILACAĞI

  

            KİRALANAN ŞEY İLE  BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

 

1)24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 Gelir Vergisi Kanununun70,94,ve 106.

maddelerigereğince:

Tüccarserbest meslek erbabı ve Çifçiler.Ticari Mesleki ve zirai işleri ile ilgiliolarak yaptıkları kira

ödemelerinden%25 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

2)488 sayılı Damga vergigsi Kanununun değiştirilen 21.11.1980 gün ve 2344 sayılıve 30.12.1980 gün  ve 2367

sayılıkanunlar gereğince:

Malsahibive kiracı %01,kefil için %05 olmak üzere mukavale müddetine göre bütün kirabedelinin binde 6

sınispetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki şerhlerde he imzaiçin 501 liradan 1000 liraya kadar  (1000dahil 10 lira, 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil) 15 lira, 5001liradan  10.000 liraya kadar

(10.000dahil)  20 lira,1001 liradan 100.000liraya kadar (100.000 liradan 500.000 liraya kadar(500.000)dahil

50lira,500 liradan  yukarı olanlar 100liralık damga pulu yapıştırırlar.Pullar tarih ile beraber imza veya mühürkonulmak  suretiyle iptal      olunacaktır.

İlkpul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BUKİRA SÖZ LEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİ GEREĞİNCE 500 LİRALIK DAMGAPULU

YAPIŞTIRILINCAGEÇERLİDİR.

 

                 

 

 

 

 

 

              

 

    1- Kiracı kiraladığışeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozmamasına evsaf ve meziyetlerini

   şöhretve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe, ve içinde oturanlarla (varsa)onlara iyi dav-

   ranmayamecburdur.

   2-Kiralanan yerin Su ,Elektirik , Havagazı,yakıt masrafları ,kapıcı  parası kiracıya aittir.

    3- Kiracı kiraladığışeyin,kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya- tamamen kir-

    alanıpta taksimatı ve ciheti tahsisideğiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal

   sahibikira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protestoçekmeye ve

   hükümalmaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki zararın üçüncü şahıstarafından

   yapılmış olması mal sahibinin birirncikiracıdan talep hakkına tesir etmez.

   4-Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir  veüçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı

   hemenmal sahibine haber vermeye mecbudur.Haber vermezse zarardan mesulolacaktır.Kiracı

   zaruritamiratın icrasına müsade etmeye mecburdur.Kiralanan şeyin aleladekullanılması  için        

   menteşelemek,cam taktımak,reze koymak,kilitvesürgü yerleştirmek,badana gibi  ufak  tefek ku-

   surlarmal sahibine haber vermeden ve münasıp müddet beklemeden,kiracı tarafından

   yaptırırsa mal sahibinden istenemez.

   5-Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine ,kullanması için lazım gelentemizleme islah

   masraflarıkiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.

   6-Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise ,mal sahibine o halde ve adete göreteslim  etmeye

   mecburdur.Kiralanangayrimenkul içinde bulunan demrbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bi-

   timinde  tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyinteferruatı

   zayiedilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları kıymetleri ile tazmine vesahibi talep ey-

   lediğihalde ödemeye mecburdur.

   7-Kiracıkiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasındahu-

   sulegelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyiiyi halde almış ol-

   masıasıldır.

   8-Kiracımukavele müddetini son ay içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip

   görmesineve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

   9-Kiramüddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı malsahibinin bundan

   doğacakzarar ve ziyanını tazmin edecektir.

   10-Kontratoyayapıştırılması gereken damga pulları ve kontrat bedel ve harçları bele -

   diyeve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya mal sahibine attir.

   11-Kiracınınyahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhatı için ciddibir

   tehliketeşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyite-

   sellümümden  imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya  kiradan bir

   miktarkesmeye talepte bulunamazlar.

   12-Kiracınınkiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait

   olacak  ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan hertürlü masraf için tazminat istemeye hakkı ol-

   mamak  ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı malsahibinin olacaktır.

   13-Kiracımal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere Şehirsuyu,

   Havagazıve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususitelevizyon anten

   tesisatıyoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu techizatın zarfiyatbedelleri ve Radyo

   ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabilialınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone

   ücretikiracıya ait olacaktır.

   14-Busözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kiraka-

   nunu , Medeni kanunu , Borçlar kanunu 634Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki

   alakalı kanun ve Yargıtay kararlarıuygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                      

                             ÖZEL ŞARTLAR

 

     

                     

            1)Kiracı taşınması amacı dışında kullanamaz,kısmen veya tamamen devire ciro edemez,bir başkasının

            istifadesine sunamaz.

        

          2)Taşınmanızın aylık kira bedelinet..........................TLsıdır.Kira bedeli her ayın ..............ekadar

             belirtilen banka hesabına veya elden ödenecektir.

 

            3)Banka hesap no:

 

            4)Aynı dönem içerisinde kirabedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının

             sonuna kadar olan kirabedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebsbidir.

 

             5)Taşınmaza ait olan elektrik, su ve aidatgiderleri ile çevre temizlik vergisi taşınması kiraladığı andan

             tahliye ettiği ana kadar kiracıya aittir.

 

             6)Kiracı apartman yönetiminin alacağıkararlara aynen uyacaktır.

 

            7)Yıllık kira artış oranı%......................Olarak artacaktır.

            

             8)Kiracı taşımaz sahibine temina olarak............................................................................verilmiştir.Tahliye

             halinde taşınmazınkira, elektrik, su,doğalgaz, çevre temizlik vergisi, yönetim giderlerisıfırlanıp taşınmazın

             hasarsız olarak boş teslimi takiben taşınmazsahibi tarafından kiracıya hemen iade edilecektir.

 

            

          9)Kefilin kefaletini müşterek ve müteselsilolup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen

            süre için kefaletin mevcudiyetinindevamını beyan ve imzasıyla kabul ve taahhüt eder.

 

             10)Taraflarca kirasözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilmiştirbu ad-

            reslerin değişmesi halinde taraflarkeyfiyeti bir hafta zarfında yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir.Aksi

              taktirdekotratta yazılı adreslere yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.

 

             11)Kira kontratı.............................yıllıktır.Kontratın sona ermesinden bir ay öncetaraflar yazılı olarak       

            ihtarda bulunmadıklarıtaktirde kontrat  bir yıl daha uzamış veyenilenmiş olur.

           

 

 

            ..........................................................................................................................................................................................

            ..........................................................................................................................................................................................

            ..........................................................................................................................................................................................

 

 

              İş bu kontrat...........................Maddeden ibaret olup, ihtilaf halinde.............................Mahkemeleri ve icra


 Bu Dilekçe 72364 Defa İndirilmiştir
Sitemizde Bulamadığınız dilekçe örneği için linki tıklayınız ve istenilen bilgileri girerek bize gönderiniz, en kısa süre içerisinde istemiş olduğonuz Dilekçe Örneğini sitemizde yayınlayalım ve sizi bilgilendirelim
Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın
Adınız:   19.04.2014 _ 07:30:20
Mail Adresiniz:
Mesajınız:
 
    
 

Turgay A. - 29.09.2013 _ 23:45:03

2013 yılı için damga vergisi oranı binde 1,89 dur. Eğer kefil varsa adi kefalet için binde 9,48 nispetinde damga vergisinin vergi dairesine yatırılması gerekmektedir
---------------------------------------------------------------------------------

e - 29.09.2013 _ 23:41:26

peki abicim damga vergisi kaç lira yatıracaz
---------------------------------------------------------------------------------

Turgay A. - 29.09.2013 _ 23:38:49

Yaklaşık 5-6 yıl önce damga pulu yapıştırma işi kaldırıldı ancak kira kontratı yazıldığında vergi dairesine giderek damga vergisi harcının yatırılması gerekmektedir
---------------------------------------------------------------------------------

dursun - 29.09.2013 _ 23:26:29

sayın yetkili kira sözleşmesine damga pulu yapıştırmak mecburimidir
---------------------------------------------------------------------------------

c.yildirim - 29.09.2013 _ 19:42:32

Tahliye sebebi aynidir. Ancak 30 yillik bir süre oldugunu beyan etmeniz lehinize olacaktir.
---------------------------------------------------------------------------------

dursun - 29.09.2013 _ 13:45:38

sayın yetkili kira sözleşmesine damga pulu yapıştırmak mecburimidir
---------------------------------------------------------------------------------

dursun - 29.09.2013 _ 13:45:38

sayın yetkili 30 yıllık kiracıyı tahliye etmek istesem sıkıntı çıkarmı teşekkür ederim
---------------------------------------------------------------------------------

YUSUF ÖZKAL - 25.07.2013 _ 12:27:22

teşekkkür ederiz harika olmuş
---------------------------------------------------------------------------------

kamyar - 24.06.2013 _ 22:24:50

irandan türkiyeye doğru her hangi bir şirketin satış müdüründen proforma gönderme isteğinin örneğini rica edıyorum. saygılar
---------------------------------------------------------------------------------

yalçın - 27.12.2012 _ 15:20:56

Çok güzel. Detaylı olarak zhazırlanmış
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
   POPÜLER DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
  Boş cv özgeçmiş Örneğini Burada Bulabilirsiniz ....
 
 
  Telefon Hırsızlığında (Çalındığında) Verilecek Dilekçe Örneğini Burada Bulabilirsiniz ....
 
 
  Kredi Kart Hesap İşletim Ücreti İptali (İadesi) İçin Verilecek Dilekçe Örneğini Burada Bulabilirsiniz ....
 
 
  Kira Sözleşmesi Örneğini Burada Bulabilirsiniz ....
 
 
  Belediye Başkanı Seçimlerine Katılmak İçin Memuriyetten Çekilme Dilekçesi ....
 
 
Bu dilekçe yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz bu siteyi geliştirmemize yardımcı olacaktır.
  SON MESAJLAR
  

metin altıner- 16.04.2014 _ 13:03:22

evraklarımı göndereli 9.ay oldu hala src.2.ve.4.belgem henüz gelmedi
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

ferdi- 16.04.2014 _ 05:11:16

Ben 9 ay askerlik yaptım psikiyatri den muafim soruşturma olumsuz olurmu
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

mehmet- 15.04.2014 _ 22:01:26

Kredi kartim üzerinden benim istediğim dışında para çekilmiş bunun için dilekçe yazmam gerekiyor bana bununla ilgili dilekçe örneği gonderir misiniz?
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

hüya- 14.04.2014 _ 12:54:18

ilçe milli eğitim müdürlüğünde çalışmaktayım görevlendirme olarak ilkoluda çalışıyorum ailevi sorunlarım var ve tain isdiyorum bana yardımcı olun ltfen
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

ŞENGÜL KIZILTOPRAK- 12.04.2014 _ 16:41:47

51.sınavda saatimiz dolmadan yani yarım saat kala zorlan kağıdı elimden aldılar.son sınav hakkımdı.itiraz etmek istiyorum.itiraz edebilmem için ne gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

recep.semiz- 11.04.2014 _ 23:07:27

ben 2010 yılında src 2 ve 4 evraklarını gönderdim benim belgelerim gelmedi aradım resim falan istenildi harfiyen tamamladım gönderdim 3 kez nedir eksik olan
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

orhan- 11.04.2014 _ 20:12:05

Yukarıda gösterilen baş vuru formundan anlaşılmıyor.Örnek bir dilekçe örneği verirseniz daha aydınlatıcı olur diye düşünüyorum.Teşekkür ederim.
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

habibe ay- 11.04.2014 _ 08:12:03

yaslı bır dede ve nıne ıcın yardım ıstıyorum onlar adına yazabılecegım dılekce ornegı ıstıyrum
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

süleyman gültepe- 10.04.2014 _ 21:00:48

2002 tarihinde ruhsatsız silah yakalatttım ama cezasını para ile ödedim ama sicil kaydımı sildirmek istiyorum nasıl bi dilekçe nerye başvurmam rekiyor teşekürler
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

Metin ÖZTÜRKÇÜ- 09.04.2014 _ 15:10:41

C SINIFI ehliyetim var 1997 tarihinde aldım yolcu yük taşıma SRC belgesi almak istiyoru dilekçe örneyi ve gerekli evrakları öğrenmek istiyorum ve hangi adrese göndereyim saygılarımla
Sayfaya Git
--------------------------------------------------

ZEYNEP YILMAZ- 07.04.2014 _ 14:46:12

aile hekimi için şikayet dilekçesi nasıl ve hangi kuruma yazılır
Sayfaya Git
--------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
354
Tüm Hakları Saklıdır