T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

 

Evrak Kayıt No       :

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ekli Evrak Sayısı    :

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih                       :

Faaliyet Türü

Faaliyet Alanı

FORM

Başvuru Yeri          :

Yolcu Taşımacılığı

İl İçi                         Uluslararası

KUGM

Yetkili Sicil No        :

Yük/Eşya Taşımacılığı

Yurt İçi

1010

 

Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır.

Firma Bilgileri;

 

 

 

U-NET Firma No:                                                                                                  (U-NET Firma No'nuz varsa aşağıdaki adres bilgilerini doldurmayınız.)

 

Ticari ünvanı:

(tam olarak yazılacaktır)

Bu faaliyet kapsamında kullanılacak varsa kısa unvan : Kanuni Adresi:

 

 

İl Adı:

İlçe Adı:

 

Semt Adı:

Tel No:

(       )                                              Faks No:

 

Cep Tel:

e-posta:

 

Web Adresi:

 

Vergi Dairesi:

 

Vergi No:

 

 

Terminal içinde faaliyette bulunuyorsa ,Terminalin Adı;                                                                                                 İli:

Kayıtlı olduğu Oda Bilgileri ve Sermaye Bilgisi;

Oda Türü                         Sanayi Odası               Ticaret Odası              Sanayi ve Ticaret Odası            Esnaf ve Sanatkarlar Odası                Ziraat Odası

 

Oda Adı:                                                                                                                                                       Sicil No: Kayıtlı Sermaye/Varsa İşletme sermayesi;                                                                                               Grup No: İstenen yetki belgesi türü

Belge Türü                                                        Yük/Eşya Taşımacılığı                                                           Yolcu Taşımacılığı

 

İl İçi

M1

N1

P1

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

G1

 

G3

 

H1

 

K1

 

K2

 

K3

 

L1

 

M2

 

N2

 

A1

 

A3

 

D1

 

D2

 

D3

Yurt İçi

 

P2

 

R1

 

 

 

 

 

 

 

 

F1

 

 

 

 

 

Uluslararası

 

C1

 

C2

 

C3

 

G2

 

G4

 

H2

 

L2

 

M2

 

R2

 

A2

 

B1

 

B2

 

B3

 

F2

 

Diğer

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

 

 

 

 

 

Belge kapsamında Taşıt Kartı düzenlenecek mi?

Hayır

Evet

(Evet ise, Taşıtların detaylı bilgileri için Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formunu (KUGM 1011) doldurunuz.)

Yetkili/sorumlu yöneticilerin bilgileri:             Ekli Lis

tededir

 

(Alan yeterli olmadığı takdirde antetli kağıda hazırlanan liste başvuru dosyasına eklenir.)

 

 
Aşağıdaki tabloyu yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kurucu/mevcut ortaklar ile gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlar için doldurunuz.

Adı Soyadı                              Statüsü                    T.C. Kimlik Numarası            Adli Sicil (1)        Mesleki yeterlilik belgesi(2)     İmza sirküleri(3)

 

 

 

 

 

(1) Var/Yok şeklinde cevaplayınız. Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin cevaplaması zorunludur.

(2) Varsa, Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY1, ODY2, ODY3, ODY4, ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4) türünü; yoksa sadece "Yok" yazılacaktır. (3) Var / Yok şeklinde cevaplayınız. İmza Sirkülerinde yer almayan kişilerin ÜDY belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

 

Varsa şube bilgileri:                                 Ek

li Listededir

(Şube sayısı birden fazla olması durumunda antetli kağıda hazırlanan liste başvuru dosyasına eklenir.)

Şube Adresi:

 

 

Ülke Adı:

İl Adı:

İlçe Adı:

Tel:

Faks:

Cep Tel:

e-posta:

 

Varsa Terminal Adı:

Şube Sorumlusunun Adı Soyadı

 

Mesleki yeterlilik belgesi(2)

Acentelik sözleşmesi yapılan Taşımacılar:

 

 

(Sadece F ve G Türü Yetki Belgesi Başvurularında doldurulacaktır.)

Taşımacı Firma Ünvanı

İl Adı

Ülke Adı                Varsa Yetki Belgesi No       Yerli/ Yabancı     Sözleşme Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme Bilgileri

Ödeme Şekli                          Havale                         Kredi Kartı                                 Diğer

 

Metin Kutusu: Dizayn; 3e DanışmanlıkBanka Adı:                                                                          Şube Kodu:                                                      Şube Adı: Bakanlık Hesap No:                                                           Tarih:                                                               Tutar:

Fiş No/ Slip No:                                                                 Kredi Kartı Türü                                                             Kredi Kart No:

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyette Bulunacaklar İçin Geçerlidir.                                                                                              Bu Form Ücretsizdir. Para ile satılamaz.


 

YETKİ BELGESİ TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN AÇIKLAMA

 

10 Temmuz 2003 ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında; yolcu ve eşya taşımacılığı, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği ve oto kiralama işletmeciliği faaliyetinde bulunabilmek için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur.

Yetki belgesi 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” hükümlerine göre verilmektedir.

Yetki belgesi almak için aşağıda açıklanan esaslara göre doldurulmuş Başvuru Formu ve istenen belgelerle beraber Ulaştırma Bakanlığına müracaat edilir. Başvuru Formundaki bilgilerin doğru, eksiksiz ve ibraz edilen belgelere uygun olması esastır. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi verenlerin yetki belgeleri iptal edilir; belgelerinde tahrifat yapanlara idari para cezası verilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur. Başvuru Formunun, gerçek/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlarca bilgisayar/daktilo veya el yazısı ile okunaklı olarak doldurulması, imzalanması ve kaşelenmesi gereklidir.

Yetki belgesi almak için yapılacak başvuruda aşağıda belirtilen belgelerin, başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

□   (1)    Yönetmeliğin 12. maddesinin (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdan örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından adli sicil kaydı belgelerinin aslı, ilgililerin mesleki yeterlilik belgeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirkülerleri.

Madde 12 (c) bendi; Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların  ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı,  kaçak insan taşımacılığı veya ticareti,  hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan  hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda  ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,

□   (2)   Gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. (İbraz edilen ticaret sicil gazetelerinde unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler, firmanın kurucu/mevcut ortakları ve

iştigal mevzuu yer alacaktır.) İştigal mevzuu kapsamında istenen yetki belgesi türüne uygun olarak;

1  - Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, veya

2  - Yolcu taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı”,

- Eşya taşıma faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşımacılığı”,

- Acentelik faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu veya eşya taşıma işleri acenteliği”,

- Komisyonculuk faaliyetinde bulunacaklar için “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası eşya taşıma komisyonculuğu”,

- Nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve dağıtıcılık faaliyetinde bulunacaklar için, faaliyet alanlarına göre “Karayoluyla şehirlerarası/uluslararası Nakliyat ambarı işletmeciliği/ kargo işletmeciliği/ lojistik işletmeciliği/ taşıma işleri organizatörlüğü/ terminal işletmeciliği/ oto kiralama işletmeciliği/ dağıtıcılık, ifadelerinin bulunması gereklidir.

(Ticaret sicil gazetelerinin aslı veya ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylı örneği veya noter onaylı örneği olabilir.)

□   (3)   Oda kayıt belgesi; Ticaret Odalarından veya Ticaret ve Sanayi Odalarından veya Ziraat Odalarından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından birine kayıtlı

olduğunu gösteren Oda Sicil Kayıt Belgesinin aslı.

□   (4)   Özmal taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri.

□   (5)   Sözleşmeli taşıtlara ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinin örnekleri ve örneği bakanlıktan temin edilecek taşıt sözleşmesinin asgari

şartlarını sağlayan taşıt sahibi ile yapılmış noter onaylı Taşıt Sözleşmesi.

□   (6)   Acentelik yetki belgesi almak isteyenler için yerli ve/veya yabancı taşımacı ile yapılmış noter onaylı acentelik sözleşmesi.

□    (7)   Yolcu taşımacılığı yapacakların taşımada kullanacağı özmal taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile

“Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı.

□    (8)   Yetki belgesi almak için müracaat edecek kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru formunun yanısıra (1) nolu bentten istenen belgelerden sadece imza sirküleri, (4) ve varsa (5) nolu belgeler, ve (7) nolu belgeler istenir.

□   (9)   Kara Taşımacılığı Otomasyon Sistemi işletime alındıktan sonra daha önce yetki belgesi almış firmaların istekleri üzerine kendilerine on

line başvuru imkanı sunulacaktır. (Online başvuru koşulları daha sonra duyurulacaktır.) Bu başvurular sırasında başvuru formunun yanısıra

(1) nolu bentten istenen belgelerden sadece imza sirküleri, (4) ve varsa (5) nolu belgeler, ve (7) nolu belgeler istenir.

□   (10) Yurtiçi veya uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapacak taşımacı ve/veya acentelerinin yönetmelikte öngörüldüğü şekilde, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkına haiz olduklarını gösteren belge (kira kontratı aslı veya yetkili makamdan alınmış bir yazı /belge). (1013 nolu Hat İşlem Başvuru Formu)

□   (11)  A,G,H,L,M,N ve P türü yetki belgesi talep edenlerin şekil ve şartları yönetmelikte öngörülen büro ve/veya faaliyetin sürdürülmesine elverişli kapalı bir alanın kullanım hakkına sahip olduklarını gösterir belge ( kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği veya noter onaylı tapu senedi örneği yada yetkili makamdan alınmış bir yazı/belge).

□   (12) Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge.

□   (13) Yetki belgesi almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel kişiliğe ait logo ve kısa ünvanı gösterir belge.

□   (14) Banka Dekontu (Başvuru Formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde firmanın talep ettiği belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerinin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu da ayrıca ibraz edilecektir.)

AÇIKLAMAYI OKUDUM. BAŞVURU FORMU VE EKİ BELGELERİN DOĞRULUĞUNU BEYAN VE TASDİK EDERİM/EDERİZ.

 

ADI-SOYADI                              GÖREVİ                       TARİH                                   İMZA

................................                ………………..          …………………….                      ……………

................................                ………………..          …………………….                      ……………

................................                ………………..          …………………….                      ……………

................................                ………………..          …………………….                      ……………

(Bu bölümü sadece ortaklar, genel kurul tarafından yetkili kılınmış ve sicil gazetesinde şirketi yönetmeye yetkili olduğu ilam edilmiş kişiler imzalayabilir)

 

 

FORMU DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Her Yetki Belgesi için ayrı form kullanılacaktır.

2. Kendi İştigal konusu ile ilgili taşımacılık yapmak için gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi başvurularında ( B3, C1, D3, K2) adli sicil kaydı aranmaz.

3. Kamu ve kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık yapan kurumların dışındaki tüm yetki belgesi sahipleri Odalarda yetki belgeleri kapsamında yer alan gruplara kayıtlı olmaları

gerekmektedir. Bu durum ekte sundukları faaliyet belgelerinden tespit edilemiyorsa Odalardan ek yazı getirmeleri gerekmektedir.

4. Turuncu Renkli alanlar Bakanlık Yetkilileri tarafından doldurulacaktır.

5. Tüm Başvurular ve ek bildirimler ilgili formlar ile yapılacaktır. Ayrıca dilekçe yazılmayacaktır.

6. Bu Forma ek olarak hazırlanacak şube ve yetkili sorumlu kişiler listeleri matbu evrak kullanımı zorunluluğu yoksa antetli kağıda ve kurum yetkilisi tarafından kaşe ve imza ile onaylanacaktır. Tüm ek belgeler daktilo veya bilgisayar ile doldurularak Bakanlığa teslim edilecektir.

7. Bu formda yer alan ödeme bilgilerine sadece yetki belgesi bedelleri ile ilgili ödeme dekont bilgileri kaydedilecektir. Taşıt Kartı dahil yapılan ödemelerde taşıt adedi belirtilecektir.

8. Başvuru formuna eklenen belgelerin kontrolu inceleme yapan tarafından gerçekleştirilecektir. Eksik olan evrak yukarıdaki listede işaretlenmeyecektir.

9. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde kredi kartının verildiği banka, kredi kartı türü ve kredi kartı no mutlaka yazılacaktır.

10. 1011 nolu taşıt işlem formu olmayan taşımacı yetki belgeleri işleme alınmayacaktır.

11. Yönetmelik gereği yaş haddi nedeniyle düşüm yapılması gereken araçlar Yetki Belgelerinden resen düşülecektir.

 

 

Bu bölüm Ulaştırma Bakanlığı’nca doldurulacaktır.

Başvuru Sahibi Firmanın Kaşesi ve Yetkili İmza, Tarih

 

İNCELEME YAPAN

 

 

 

Dizayn; 3e Daşmanlık

 

İNCELEME TARİHİ

 

 

 

İMZA

 

 

 

ONAY

 

 

 

DURUM BİLGİSİ